Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 17,664.7618,218.56
EUR 27,608.9928,727.03
GBP 31,086.5232,061.10
JPY 217.03226.05
USD 22,980.0023,160.00