Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC41,52041,720
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 15715.4515982.69
EUR 25682.3426453.66
GBP 29716.3929980.9
JPY 212.61219.8
USD 2314523265