Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 16,249.5816,758.95
EUR 26,928.2128,018.57
GBP 29,824.3830,759.26
JPY 217.81226.94
USD 23,090.0023,270.00